Triển khai thực hiện Luật Thống kê 2015 và các Nghị định có liên quan

Thứ 4, 09.11.2016 | 15:29:34
598 lượt xem

Luật Thống kê năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2016. Để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Thống kê năm 2015 và các Nghị định có liên quan trên địa bàn tỉnh; ngày 9-11-2016, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Chỉ thị số 26/CT-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Luật Thống kê 2015 và các Nghị định có liên quan.

Hình minh họa (Nguồn: internet).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu: Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Sở Tư pháp, Cục Thống kê tỉnh và UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; bảo đảm tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, đồng bộ, kịp thời tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhân dân trong tỉnh. Cục Thống kê tỉnh là đơn vị chủ trì, có trách nhiệm tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể công chức và người lao động trong ngành; lãnh đạo và công chức làm công tác thống kê các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; công chức văn phòng thống kê các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; nhằm phát hiện, khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế trong các hoạt động thống kê. Khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác thống kê; đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định của Nhà nước về hoạt động thống kê.   

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị; nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thống kê; nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện công tác thống kê được phân công.  

Sở TT&TT, Đài PT-TH Thái Bình, Báo Thái Bình phối hợp với Cục Thống kê tỉnh biên soạn nội dung, dành thời lượng, tin, bài viết thích hợp để tuyên truyền phổ biến Luật Thống kê năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc, đài truyền thanh, truyền hình huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành tới đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhân dân tại địa phương; nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và biểu mẫu điều tra thống kê. 

Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành Chỉ thị; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về  UBND tỉnh.

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...