Đề xuất quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước

Thứ 5, 11.08.2016 | 16:27:14
415 lượt xem

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước.

Ảnh minh họa 

 Dự thảo này đề xuất quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương và ngân sách các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (ngân sách cấp tỉnh).

Theo dự thảo, mục đích tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách trung ương, đáp ứng các nhu cầu chi đột xuất khi ngân sách trung ương chưa tập trung kịp nguồn thu.

Tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách cấp tỉnh để thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc kế hoạch đầu tư công hằng năm và trung hạn sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và được ghi trong dự toán ngân sách hằng năm được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng.

Điều kiện tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách cấp tỉnh

Theo dự thảo, điều kiện tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách cấp tỉnh gồm:

1- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc công văn phê duyệt của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong trường hợp giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho dự án.

2- Mức đề nghị tạm ứng phải nằm trong mức bội chi ngân sách cấp tỉnh được Quốc hội quyết định hằng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước.

3- Mức đề nghị tạm ứng phải nằm trong hạn mức vay còn lại của ngân sách cấp tỉnh theo quy định tại Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước.

4- Ngân sách cấp tỉnh không có dư nợ tạm ứng ngân quỹ nhà nước quá hạn tại thời điểm đề nghị tạm ứng và thời điểm rút vốn.

Mức tạm ứng ngân quỹ nhà nước

Theo dự thảo, mức tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương căn cứ vào khả năng thu và nhu cầu chi của ngân sách trung ương, do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Đối với tạm ứng cho ngân sách cấp tỉnh, theo dự thảo, mức tạm ứng ngân quỹ nhà nước tối đa cho từng ngân sách cấp tỉnh được xác định bằng chênh lệch giữa hạn mức dư nợ vay của ngân sách cấp tỉnh và tổng dư nợ vay của ngân sách cấp tỉnh tại thời điểm đề nghị tạm ứng. Hạn mức dư nợ vay của ngân sách cấp tỉnh được xác định theo quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước. Tổng dư nợ vay của ngân sách cấp tỉnh tại thời điểm đề nghị tạm ứng bao gồm tất cả các khoản vay của ngân sách cấp tỉnh, cụ thể: trái phiếu chính quyền địa phương, vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ, vay của các tổ chức tài chính, tín dụng nhà nước theo các chương trình mục tiêu; tạm ứng ngân quỹ nhà nước và các khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật.

Mức tạm ứng ngân quỹ nhà nước cụ thể cho từng ngân sách cấp tỉnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...