UBND tỉnh Thái Bình tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014

Thứ 5, 11.12.2014 | 09:47:05
946 lượt xem

Sáng ngày 11-12, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 và đánh giá, công nhận, biểu dương địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Trong năm qua, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật đã đi vào nề nếp theo chương trình, kế hoạch cụ thể; thực hiện thường xuyên, có trọng điểm, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, cuả tỉnh. Việc phổ biến giáo dục pháp luật thực hiện từ hướng dẫn phổ biến văn bản pháp luật mới, văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành trong năm 2014. Hình thức tuyên truyền pháp luật được đổi mới, trong đó có mô hình mới như "Ngày pháp luật", triển khai tư vấn phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học .

Tuy nhiên, khó khăn chính hiện nay là hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được ban hành ngày một nhiều và liên tục sửa đổi, bổ sung nên không thể thường xuyên phổ biến đến tất cả đối tượng cần thiết.

Tại cuộc họp, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về tổ chức thực hiện nhiệm vụ phối hợp và phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng để góp phần nâng cao nhận thức của người dân.

Hội nghị nghe báo cáo đánh giá, công nhận, biểu dương địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Kết luận về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ phối hợp và phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, để góp phần nâng cao nhận thức của người dân. Điều này đã góp phần vào tăng thu ngân sách, phát triển kinh tế của tỉnh năm 2014. Đồng chí yêu cầu: Trong năm 2015, các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu phải có trách nhiệm nâng cao ý thức thực hiện giáo dục pháp luật, tổ chức tuyên truyền rộng rãi. Về công tác tổ chức cần tiếp tục rà soát lại Hội đồng các cấp, bổ sung kiện toàn Hội đồng cấp huyện; quản lý danh sách và nắm sát tình hình biến động của đội ngũ báo cáo viên thường xuyên.

Hội nghị cũng đã nghe Dự thảo báo cáo đánh giá, công nhận, biểu dương địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh. Về kết quả thẩm tra, đánh giá hồ sơ các huyện, thành phố có 7/8 huyện, thành phố  đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định; trong đó, Thành phố Thái Bình với tỷ lệ các xã đạt chuẩn trên 89%, riêng huyện Thái Thụy không đạt chuẩn với tỷ lệ 45,8%.   

          Mai Liên

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...