Tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ 6, 07.11.2014 | 11:00:08
634 lượt xem

Sáng ngày 07/11, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng cho cán bộ giúp việc công tác nội chính và phòng chống tham nhũng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Trong thời gian tập huấn 1 ngày, Chuyên viên của Ban Nội chính Tỉnh ủy truyền đạt các nội dung:  Kết luận Hội nghị TW5 (khóa XI). Kế hoạch số 38 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 ( khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng". Chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí". Luật phòng chống tham nhũng hợp nhất năm 2012 có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2013. Nghị định 59 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi năm 2012. Công văn số 54 của Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy về chế độ báo cáo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng và một số văn bản có liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống tham nhũng.

Đây là Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng thứ 2 do Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức trong năm 2014.

 Hữu Phước

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...