Huyện Vũ Thư triển khai tuyên truyền Ngày pháp luật

Thứ 3, 04.11.2014 | 10:46:50
824 lượt xem

Với chủ đề "Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu - nước mạnh - dân chủ - công băng - văn minh", Ngày pháp luật năm nay được huyện Vũ Thư triển khai từ ngày 01 - 30/11/ 2014 ( tập trung cao điểm từ ngày 03 - 15/11/ 2014).

Trong Ngày pháp luật, huyện Vũ Thư yêu cầu các địa phương: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật (09/11). Đặc biệt phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung của Hiến pháp trong quản lý Nhà nước và đời sống xã hội; tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật quan trọng đang được người dân quan tâm. Biểu dương, khen thường các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt việc tốt trong xây dựng thi hành pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật...

Hình thức: In ấn tài liệu, đề cương Ngày pháp luật, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép trong các Hội nghị, cuộc họp gắn với việc đẩy mạnh thực hiện “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở...

CTV Xuân Tiến

 

 

 

 

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...