Công văn 2465 về thực hiện Luật Đấu thầu

Thứ 6, 22.08.2014 | 09:23:32
740 lượt xem

 Công văn số 2465/UBND-KHTC ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh về việc  thực hiện luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và lựa chọn nhà đầu tư, cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp.

Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...