Vũ Thư tuyên truyền Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ 5, 07.08.2014 | 14:06:57
833 lượt xem

Huyện Vũ Thư tổ chức tuyên truyên truyền Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Tiếp công dân tới các ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn.

Đây là 2 Luật mới được Quốc hội thông qua tháng 11/ 2013. Với 5 chương 80 điều, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cán bộ công chức, viên chức trong việc thực hiện và phát hiện, xử lý vi phạm trong thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; mức độ và các hình thức xử lý khi xảy ra vi phạm.

Tại Hội nghị tuyên truyền, cán bộ các phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện Vũ Thư và các cán bộ cơ sở được thông tin và tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật Tiếp công dân. Theo đó, các cơ quan Nhà nước được quy định rõ trong Luật có trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết thông tin phản ánh, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

 PV

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...