Cụ thể hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Thứ 5, 19.03.2015 | 16:55:56
809 lượt xem

Năm 2015, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội sẽ cụ thể hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2015 thành các chỉ tiêu phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.


Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh triển khai công tác thi đua năm 2015.

Trong năm 2015, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 41 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị 35 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03, coi trọng công tác tuyên truyền, phát hiện, cổ vũ các cá nhân điển hình tiên tiến. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; xây dựng, củng cố, tổ chức đoàn thể chính trị vững mạnh, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Thu Hà

 

 

 

 

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...