Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2020 giữa Sở GTVT và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Thứ 7, 05.08.2017 | 09:47:10
392 lượt xem

Sở Giao thông Vận tải (Sở GTVT) và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2020, mục đích nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng gắn với xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; tạo điều kiện để mỗi bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Nội dung phối hợp gồm: phối hợp triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở Giao thông Vận tải và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; phối hợp thực hiện công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ theo phân cấp quản lý; phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật; phối hợp thực hiện công tác lãnh đạo các đoàn thể, quần chúng.

                                

+ Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị triển khai, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Các đại biểu đã được nghe triển khai những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết chuyên đề về kinh tế được TƯ ban hành tại Hội nghị lần thứ 5 gồm: “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ, giúp cán bộ đảng viên Sở Giao thông Vận tải nâng cao nhận thức về nội dung định hướng quá trình phát triển nền kinh tế của đất nước theo các mục tiêu Đại hội XII của Đảng đề ra.

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...