UBND tỉnh làm việc với Đoàn Giám sát Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Thứ 4, 30.07.2014 | 10:25:28
715 lượt xem

Sáng ngày 30/7, UBND tỉnh có buổi làm việc với Đoàn Giám sát Ủy ban Pháp luật (UBPL) của Quốc hội do đồng chí Trần Đình Long - Phó Chủ nhiệm UBPL của Quốc hội làm Trưởng đoàn. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phạm Xuân Thường - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn.

 

 Nội dung của buổi làm việc liên quan đến thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp ở địa phương theo quy định của Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2013. Tỉnh Thái Bình đã triển khai thực hiện đầy đủ Luật Tổ chức HĐND, UBND và các văn bản hướng dẫn thi hành từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã, phường, thị trấn. UBND các cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong các lĩnh vực theo quy định của Luật Tổ chức HĐND và UBND. Trong đó, UBND các cấp đã bám sát và thể chế hóa kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy, HĐND. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo an ninh, quốc phòng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó cắt giảm 30% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Việc kiểm tra của UBND cấp trên đối với UBND cấp dưới được thực hiện thường xuyên bằng 2 hình thức (kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất). Qua đó, đánh giá thực trạng, tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp dưới. Trên cơ sở đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý các cấp. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng tăng cường công tác phối hợp với các đoàn thể nhân dân ở địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày đề xuất với Đoàn Giám sát

Tại buổi làm việc, tỉnh Thái Bình đề xuất với Đoàn Giám sát về việc cần xác định rõ vai trò, vị trí, tính chất của HĐND và UBND ở các đơn vị hành chính cho phù hợp. Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND ở từng đơn vị hành chính. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương, giữa chính quyền các cấp theo hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc quyết định, thực hiện những chính sách, phạm vi được phân cấp.

Thu Hà

  • Từ khóa
Chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3
Chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3

3 vòng hiệp thương với 5 bước trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026 là giai đoạn hết sức quan trọng để lựa chọn nhân sự ứng cử.

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...