Ngày làm việc thứ 4 - Đại hội thảo luận về nhân sự Ban chấp hành trung ương khóa XIII

Thứ 5, 28.01.2021 | 15:11:53
176 lượt xem

Sáng 28/01/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục ngày làm việc thứ tư.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngày làm việc thứ 4

Buổi sáng, các đại biểu thuộc các Đảng bộ, đảng đoàn, ban cán sự Đảng, cơ quan tập trung tham luận, phân tích, thảo luận về 1 số nội dung như: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính Nhà nước, góp phần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; Phát huy vai trò, sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo, nhất là ở các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; các vấn đề về đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới; Công cuộc phát triển khoa học, công nghệ để tạo bứt phá, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; vấn đề về chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. 

Đặc biệt, các đại biểu còn thảo luận 1 số nội dung về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp; công tác tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ thanh niên Việt Nam.

Như vậy, sau 1,5 ngày thảo luận, Đại hội đã nghe 36 đại biểu phát biểu tham luận. Các tham luận đều nhìn nhận, dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khoa học, chất lượng, phù hợp tình hình trong nước, quốc tế hiện nay, thể hiện sự kết tinh trí tuệ, tư duy về tầm nhìn chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc. 

Baner chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

Nhiều nội dung trong các Văn kiện được các đại biểu làm rõ thêm và cung cấp dữ liệu tổng kết từ thực tiễn, nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn những mục tiêu mà Văn kiện Ðại hội đặt ra cũng như thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhất là tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược phát triển của đất nước trong giai đoạn tới. 

Buổi chiều, các đại biểu dành phần lớn thời gian nghe báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự, thảo luận, biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Sau đó, các đại biểu tiến hành thảo luận các vấn đề liên quan trong quy trình nhân sự Đại hội.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...