Ngày làm việc thứ 4 Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII

Thứ 5, 28.01.2021 | 09:05:15
178 lượt xem

Sáng 28/01/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục ngày làm việc thứ tư tại hội trường, buổi sáng Đại hội tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội.

Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Theo chương trình, buổi sáng, Đại hội tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội. Trong đó, Chủ yếu là các nội dung về phát triển kinh tế xã hội, nhất là phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng để xây dựng phát triển kinh tế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, các vấn đề về cải cách hành chính, thu hút đầu tư,... 

Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII 

Dự kiến buổi chiều, Đại hội làm việc tại hội trường, nghe Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Các đại biểu thảo luận và biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. 

Banner treo Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội

Sau đó, các đại biểu làm việc tại đoàn, thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Đại hội nghiên cứu danh sách giới thiệu ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và các tài liệu hồ sơ về nhân sự. Cuối cùng, Đoàn Chủ tịch họp tiếp thu, giải trình các văn kiện trình Đại hội.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...