Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình thảo luận và cho ý kiến về việc giao biên chế công chức và lao động hợp đồng

Thứ 3, 01.12.2020 | 18:16:11
246 lượt xem

Chiều 01/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tiếp tục kỳ họp thứ 4 thảo luận và cho ý kiến về việc giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh năm 2021 và 1 số nội dung quan trọng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình họp kỳ thứ 4 thảo luận và cho ý kiến về việc giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh năm 2021 và 1 số nội dung quan trọng khác

Các đại biểu tại hội nghị nghe báo cáo về việc giao tổng số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2021; Việc giải thể Sở Ngoại vụ theo quy định tại Nghị định số 107 của Chính phủ; Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; Tiến độ triển khai thực hiện Nghị định số 107 và Nghị định số 108 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và việc rà soát các đối tượng hưởng chính sách người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu ý kiến

Sau khi nghe ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu vào các nội dung báo cáo, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với nội dung các báo cáo về việc giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh năm 2021, báo cáo về việc giao tổng số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2021. Việc thực hiện này cần phải gắn liền với công tác tinh giản biên chế.

Đối với biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trong toàn tỉnh thì cần đẩy nhanh tiến trình tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh XHH dịch vụ công trên các lĩnh vực; Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất với kế hoạch giải thể Sở Ngoại Vụ. Đối với việc thực hiện sắp xếp lại các đơn vị trong toàn tỉnh thì lưu ý đối với số lượng cấp phó sẽ linh hoạt trên tổng số cấp phó được phân bổ trên mỗi đơn vị để trong quá trình thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể sẽ phân bổ số lượng cấp phó  phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế. Thống nhất giữ nguyên phòng y tế cấp huyện, tuy nhiên các huyện cần phải phát huy tốt hơn nữa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của phòng y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong thời gian tới.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất ban hành chính sách về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 và hồ sơ xin chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất sợi tại cụm công nghiệp An Ninh, Tiền Hải.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...