Nâng cao nghiệp vụ công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo

Thứ 6, 23.10.2020 | 10:12:26
179 lượt xem

Là quốc gia có nhiều hình thức tôn giáo, tín ngưỡng tồn tại đan xen nhau, để đáp ứng nhu cầu tinh thần của đông đảo nhân dân trong tỉnh.Việc nâng cao nhận thức, kiến thức công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo cho đội ngũ cán bộ cơ sở là đặc biệt quan trọng. Đây cũng là mục đích chính của lớp tập huấn công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo do Sở Nội vụ tổ chức vào sáng 23/10.

Gần 300 cán bộ cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã được giảng viên của Học viên chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt các nội dung cơ bản trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo như Quan điểm của đảng, chính sách của Nhà nước đói với tôn giáo, tín ngưỡng. Việc thực hiện các chính sách về tôn giáo tín ngưỡng. Những vấn đề mới đặt ra và định hướng nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách về tôn giáo, tín ngưỡng. Đặc biệt nhấn mạnh quan điểm, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo luôn có nhu cầu đổi mới và hoàn thiện cho phù hợp với quan điểm của Đảng. Quan điểm chính sách đối với tín ngưỡng tôn giáo phải luôn được xây dựng trên cơ sở lý luận của Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo và phải xuất phát từ thực tiễn đời sông tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam và trên Thế giới. 

Từ phương diện quan điểm đó từng cán bộ phụ trách công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở cơ sở phải thấm nhuần và thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về công tác tôn giáo tín ngưỡng nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết tôn giáo - dân tộc.

Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...