Đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực

Thứ 3, 12.01.2021 | 14:50:29
251 lượt xem

Dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Nội vụ Thái Bình, đồng chí Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới, toàn ngành cần tiếp tục tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực.

Nhấn mạnh năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Nội vụ Thái Bình tiếp tục quán triệt và triển khai đầy đủ các nội dung liên quan. Tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. 

Đôn đốc thực hiện có hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính theo phương án 5 tại chỗ. Tham mưu thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ đạo của Chính phủ, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế công chức, vị trí việc làm của tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Tham mưu tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Bố trí, sắp xếp giải quyết tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi đua khen thưởng. Tăng cường quản lý Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ theo quy định.

Cao Biền

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...