Cải cách hành chính đạt kết quả nổi bât

Thứ 3, 12.01.2021 | 09:04:59
259 lượt xem

Năm 2020 ngành Nội vụ Thái Bình tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu UBND tỉnh ban hành các giải pháp tăng cường cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. Đây là nội dung được báo cáo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Nội vụ. Đồng chí Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đến nay, ngành Nội vụ Thái Bình đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai giảm 1 tổ chức hành chính cấp tỉnh, giảm 18 phòng và tương đương trực thuộc Sở, Ngành, giảm hơn 200 đơn vị sự nghiệp công lập, 5.600 biên chế so với số giao năm 2015. Tham mưu việc sắp xếp 47 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập mới 21 đơn vị, giảm 26 đơn vị cấp xã, giảm 280 thôn, tổ dân phố. 

Bên cạnh đó, ngành Nội vụ đã tham mưu tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Việc giải quyết thủ tục hành chính theo phương án 5 tại chỗ đã được thực hiện hiệu quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. 

Tỉnh Thái Bình đã công bố điểm và kết quả cải cách hành chính của các sở, ngành, huyện, thành phố năm 2019. Công tác thi đua khen thưởng, tôn giáo, văn thư lưu trữ có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình tôn giáo cơ bản ổn định, phong trào thi đua được nhân rộng. Áp dụng có hiệu quả công nghệ thông tin phục vụ việc quản lý, khai thác hồ sơ, tài liệu.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...