Sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho đầu tư và phát triển

Thứ 3, 22.12.2020 | 16:39:11
200 lượt xem

"Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư, thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp, hoạt động nhận ủy thác và tín dụng" là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp với quỹ đầu tư phát triển và quỹ phát triển đất của tỉnh vào chiều 22 -12.

Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị quỹ đầu tư phát triển và quỹ phát triển đất của tỉnh tiếp tục đôn đốc thu hồi vốn ứng đối với các dự án ứng vốn từ quỹ đã đến hạn hoàn trả, để có kế hoạch ứng vốn cho các dự án tiếp theo. Khẩn trương đôn đốc và thu hồi vốn đối với các khoản vay dự án năng lượng nông thôn 2, dự án nước sạch nông thôn và các dự án khác trên địa bàn. Riêng đối với quỹ phát triển đất, căn cứ khả năng nguồn vốn và nhu cầu ứng vốn của các đơn vị, cơ quan điều hành nghiệp vụ quỹ chủ động tổng hợp báo cáo trình hội đồng quản lý quỹ xem xét cụ thể từng dự án. Trong đó ưu tiên tập trung cho các dự án trọng điểm theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các dự án tạo quỹ đất, tăng thu cho ngân sách địa phương. 

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình tình hình triển khai dự án nhà ở xã hội tại khu dân cư xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình và báo cáo tình hình thực hiện nội dung kiến nghị của kiểm toán Nhà nước về xi măng, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2020 cho quỹ đầu tư phát triển./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...