Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình cho ý kiến các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI

Thứ 6, 04.12.2020 | 17:03:32
194 lượt xem

Chiều nay, Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến vào một số báo cáo, tờ trình dự kiến trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI, đồng chí Đàm Văn Vượng, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Phó chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì cuộc họp.

Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến vào một số báo cáo, tờ trình dự kiến trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI

Tại cuộc họp, các ban của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021. Ban kinh tế ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh về việc đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021- 2025. 

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, cơ bản thống nhất với các nội dung trong tờ trình đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021- 2025. Riêng đối với báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, đồng chí  đề nghị các ban HĐND tỉnh, Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các ngành liên quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện sớm báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 để trình kỳ họp nghiên cứu xem xét thông qua.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...