Quán triệt, triển khai các Nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ chính trị, Ban bí thư, Nghị quyết của BTV Tỉnh uỷ Thái Bình

Thứ 6, 26.06.2020 | 11:38:26
313 lượt xem

Sáng nay (26/6), Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ chính trị, Ban bí thư khoá XII, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho cán bộ Công đoàn chuyên trách.

Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ chính trị, Ban bí thư khoá XII, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho cán bộ Công đoàn chuyên trách

Hội nghị tập trung quán triệt, triển khai Nghị quyết số 55 ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 09 ngày 20/01/2020 của BTV Tỉnh uỷ về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Quy định số 213 ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú. 

Cùng các kết luận, chỉ thị của Bộ chính trị, Ban Bí thư khoá XII. Một số vấn đề thời sự trong nước và quốc tế.  Qua đó, giúp các công đoàn cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết, chỉ thị, kết luận; bám sát nhiệm vụ thực tiễn của tổ chức mình và cơ quan, đơn vị đưa nghị quyết, chỉ thị, kết luận đi vào cuộc sống.

 Tố Uyên

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...