Công văn 1720 và 1786 về hỗ trợ xi măng nông thôn mới

Thứ 7, 28.06.2014 | 08:01:50
578 lượt xem

Công văn số 1720/UBND-NN ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh về việc cấp xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu nông thôn mới

 Nội dung chi tiết xem tại đây

Công văn số 1786/UBND-NN ngày 27/6/2014 của UBND tỉnh về việc cấp xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu nông thôn mới 

Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...