Tiếp tục đổi mới và đảm bảo chất lượng giáo dục

Thứ 7, 31.10.2020 | 16:41:25
182 lượt xem

Tiếp tục đổi mới và đảm bảo chất lượng giáo dục là mục tiêu xuyên suốt trong 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020-2021. Đây là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm tại hội nghị trực tuyến toàn quốc Ngành Giáo dục năm 2020 triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2020-2021 và các năm tiếp theo diễn ra vào sáng nay (31/10). Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Quang Hưng _ Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến toàn quốc Ngành Giáo dục năm 2020

Theo đó, năm học 2020-2021, ngành Giáo dục tập trung thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ðảng, Quốc hội, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là hoàn thiện cơ chế, chính sách về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo; triển khai Luật Giáo dục năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. 

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu Thái Bình

Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; tinh giản nội dung dạy học; đẩy mạnh giáo dục STEM trong bậc phổ thông; đổi mới kiểm tra, đánh giá gắn với lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên thông qua hoạt động giáo dục và trải nghiệm; tăng cường an ninh, an toàn trường học và các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường. 

Cùng với hoàn thiện thể chế, tăng cường nguồn lực đầu tư, khảo thí, kiểm định chất lượng và truyền thông, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục đại học, nhất là việc thực hiện quy định về quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình. 

Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...